Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE - UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Czcionka:

Stara Kamienica, dnia 11.04.2018 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)


 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Opisany przedmiot zamówienia:

1.1 Świadczenie usług schronienia dla 1 osób bezdomnych (1 mężczyzna) w postaci noclegowni i ogrzewalni, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich).

1.2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy.

1.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

1.4 Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia 2018 r.

zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Starej Kamienicy.

podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.


 

2. Termin realizacji zamówienia:

od 01 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego)

4. Warunki realizacji zamówienia:

4.2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług noclegowni i ogrzewalni zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
– tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia;

4.3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
– tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym w miejsca siedzące.

4.4. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

4.6. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnio-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

6. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

6.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, lub poczta elektroniczną gops@starakamienica.pl

6.2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 30.04.2018 r. do godziny 12.00.

6.3. Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

6.4 Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

6.5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6.6. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)


 

Wymagane dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 

3.W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

 

4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.

 

5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
– upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
– zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z GOPS w Starej Kamienicy.
– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6.Odpis statutu.

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Agnieszka Jezierska, Tel. 757514652, 757514225, gops@starakamienica.pl


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

załączniki do zapytania ofertowego

Utworzono dnia 12.04.2018, 11:44

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny