Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica

Utworzono dnia 22.01.2018
Czcionka:

 


 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica

Rodzaj zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Opisany przedmiot zamówienia:

1.1.  świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej (kobiety) w postaci:
a. schroniska dla bezdomnych,

1.2 świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (1 kobiety i 2 mężczyzn) w postaci
a. noclegowni,
b. ogrzewalni.

1.3. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)],

1.4. potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Stara Kamienica.

1.5. każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy. Decyzje zawierać będą:
a. imię i nazwisko
  świadczeniobiorcy,
b. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopia decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 1.6. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stara Kamienica, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 1.7. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia 2018 r.

zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Starej Kamienicy.

podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dniu udzielonego schronienia;

 

2. Termin realizacji zamówienia:

od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. opis kryteriów wybory wykonawcy:

 Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego)

 4. warunki realizacji zamówienia:

 4.1. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
a. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
b. trzy posiłku dziennie;
c. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;
d. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
e. pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
f. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
g. prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

 4.2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
– tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia;

 4.3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
– tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym w co najmniej w miejsca siedzące.

 4.4. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości  świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 4.6. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

 5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 Wymagania niezbędne:

1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnio-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

 6. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

 6.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, lub poczta elektroniczną gops@starakamienica.pl

6.2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny):05.02.2018 r. do godziny 12.00.

6.3. Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

6.4 Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

6.5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6.6. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 

3.  W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

 

4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych,

 

5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
– upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,
– zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z GOPS w Stąporkowie,
– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6. Odpis statutu.

 7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: 
Agnieszka Jezierska, Tel. 757514652, gops@starakamienica.pl

 8. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie 
3. Wzór umowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIKI (3 SZT)

Utworzono dnia 22.01.2018, 14:18

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny