Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy.

Utworzono dnia 07.02.2018
Czcionka:

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy.

 2. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych podopiecznym GOPS w Starej Kamienicy.

 3. Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.,

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena oraz najbliższa lokalizacja.

 5. Podział zadania na rejony: Rejon nr 1 (Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek,Kromnów, Mała Kamienica, Nowa Kamienica), Rejon nr 2 (Kopaniec,Chromiec, Antoniów), Rejon nr 3 (Wojcieszyce)

 6. Inne istotne warunki zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych i chemicznych, podopiecznym GOPS w Starej Kamienicy (chleb, masło, mleko, śmietana, wędliny, ser żółty, ser biały, mąka, ryż, makaron, warzywa, owoce, środki czystości itp) . Całkowitemu wykluczeniu podlegają: napoje alkoholowe w tym piwo oraz wyroby tytoniowe. Artykuły będą wydawane podopiecznym Ośrodka na podstawie decyzji Kierownika GOPS Starej Kamienicy. Sprzedaż artykułów musi odbywać się w placówkach handlowych rozmieszczonych na terenie Gminy Starej Kamienicy. Osoby za okazaniem dokumentu, którego rodzaj i numer jest umieszczony na liście zrealizowanych zakupów (dowodu osobistego, paszportu, legitymacji ubezpieczeniowej, książeczki wojskowej) realizują zakup artykułów w wyłonionej placówce handlowej. Wykonawca dostarcza do Zamawiającego faktury za zrealizowane świadczenia po zakończeniu miesiąca. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury z dołączonymi listami zrealizowanych zakupów i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.

 7. Wykonawca posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności związane z zakresem zadania.

 8. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić na załączonym druku "OFERTA" zał. nr 1.

 9. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto podstawowych artykułów. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 10. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gops@starakamienica.pl lub faksem pod nr 75-75-14-225

 11. Ofertę złożyć należy do dnia 21.02.2018r. r do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, a oferentom nie przysługują z tego tytułu.

 

po Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Jezierska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTOWY

Utworzono dnia 09.02.2018, 08:58

PROJEKT UMOWY

Utworzono dnia 07.02.2018, 11:11

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652
tel. 75 75 14 314 wewn. 43
fax 75 75 14 225
gops@starakamienica.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny